นโยบายความเป็นส่วนตัว

เราเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของท่าน และเข้าใจดีว่าท่านมีความ ประสงค์ที่จะได้รับความปลอดภัยสูงสุด ICOMM AVENU group (“ICOMM”) ได้กำหนดนโยบายในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล (“นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การปฏิบัติตามกฎหมายและกฏข้อบังคับ

บริษัทจะปฏิบัติตามกฏหมายแห่งราชอาณาจักรไทยและกฏระเบียบภายในที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด

2. วัตถุประสงค์การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้

ทางบริษัท ICOMM จะมีการนำข้อมูลบุคคลมาเพื่อใช้ในขอบเขตวัตถุประสงค์ต่อไปนี้ ก) ~ ฏ) ยกเว้นในกรณีที่มีการระบุวัตถุประสงค์เพิ่มเติมในการใช้งาน และได้รับความยินยอมจากบุคคลก่อน และเมื่อได้รับอนุญาตให้ถือเป็น ข้อยกเว้นภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายและข้อบังคับอื่น ๆ

 • ก) สอบถามเกี่ยวกับบริการ / ผลิตภัณฑ์
  • เพื่อตอบข้อซักถาม
  • เพื่อแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บริการและสัมมนาทางวิชาการของ ICOMM ทางอีเมลเป็นต้น
 • ข) ใบสมัครสำหรับทดลองใช้ผลิตภัณฑ์
  • สำหรับขั้นตอนการทดลองใช้
  • เพื่อดำเนินการสำรวจและทำแบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ฯลฯ
  • เพื่อแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บริการและสัมมนาทางวิชาการของ ICOMM ทางอีเมลเป็นต้น
 • ค) สำหรับการลงทะเบียนสมาชิกเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดย ICOMM
  • สำหรับการใช้บริการสมาชิก / ฟังก์ชันของบริการ
  • เพื่อแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บริการและสัมมนาทางวิชาการของ ICOMM ทางอีเมลเป็นต้น
 • ง) การขอรับเอกสารและแคมเปญเกี่ยวกับโฆษณาหรือบริการส่งเสริมการขายในเว็บเซอร์วิสที่ดำเนินการโดย ICOMM
  • เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงโฆษณา
  • เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการโฆษณาและส่งเสริมการขาย
  • สำหรับการสลากการมอบรางวัล ฯลฯ
  • เพื่อแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บริการและสัมมนาทางวิชาการของ ICOMM ทางอีเมลเป็นต้น
 • จ) การสมัครเข้าร่วมสัมมนาและกิจกรรม ที่ดำเนินการโดย ICOMM
  • สำหรับขั้นตอนการสมัครสัมมนา
  • เพื่อแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บริการและสัมมนาทางวิชาการของ ICOMM ทางอีเมลเป็นต้น
 • ฉ) สำหรับการลงทะเบียนการรับจดหมายข่าวจาก ICOMM
  • เพื่อจัดส่งจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ การให้ข้อมูลเพื่อโปรโมตผลิตภัณฑ์และบริการของ ICOMM
 • ช) หาคู่ค้า
  • สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนหุ้นส่วน
  • เพื่อแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บริการและสัมมนาทางวิชาการของ ICOMM ทางอีเมลเป็นต้น
 • ซ) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้าฝากไว้ในเว็บไซต์ส่วนของ Business Solutions
  • ดำเนินธุรกิจด้าน Web Business Solutions
 • ฌ) ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและคู่ค้าของ ICOMM
  • เพื่อดำเนินงาน
  • สำหรับการสื่อสาร
  • สำหรับขั้นตอนการสั่งซื้อการขาย
  • เพื่อแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บริการและสัมมนาทางวิชาการของ ICOMM ทางอีเมลเป็นต้น
 • ญ) ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน / พนักงานที่เกษียณอายุ
  • สำหรับการจัดการแรงงาน การจ่ายเงินเดือน และโบนัส เป็นต้น
  • สำหรับการสื่อสาร
 • ฎ) กิจกรรมสรรหา
  • สำหรับการคัดเลือกผู้สมัคร การติดต่อสื่อสารกับผู้สมัคร
  • การศึกษาเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมในการสรรหาบุคลากรในอนาคต
  • ใช้ประโยชน์ในการสร้างเอกสารทรัพยากรมนุษย์หลังจากสรรหาบุคลากรได้
 • ฏ) เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดยผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการของ ICOMM
  • ตรวจสอบแก้ไขลบข้อมูลส่วนบุคคลและส่งอีเมลโดยผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการของ ICOMM

ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่กล่าวถึงข้างต้น ในการใช้งานจะต้องให้ได้รับความยินยอมของบุคคลก่อน ยกเว้นในกรณีที่ ICOMM ได้รับความยินยอมจากบุคคลก่อน หรือเมื่อได้รับอนุญาตให้ถือเป็นข้อยกเว้นตาม กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายและข้อบังคับอื่น ๆ

3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลภายนอก

ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมจากลูกค้าทุกท่าน ทาง ICOMM จะไม่ทำการส่งมอบให้แก่บุคคลที่สามโดยปราศจากความยินยอมจากลูกค้า แต่อาจมีกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้บริการตัวแทน ในการดำเนินการจัดการด้านความปลอดภัย เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

อย่างไรก็ดี เพื่อประโยชน์ในการให้บริการ ท่านรับทราบและยินยอมว่า ทาง ICOMM อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับ บริษัทในเครือ บริษัทย่อย เพื่อนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้เพื่อประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการในด้านต่าง ๆ แก่ท่านมากยิ่งขึ้น โดยในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลดังกล่าว ทาง ICOMM จะดำเนินการให้บุคคลเหล่านั้นเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นความลับ และไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากขอบเขตที่เราได้กำหนดไว้

4. การบริหารข้อมูลส่วนบุคคล

ทาง ICOMM จะบริหารข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเข้มงวดและเหมาะสม เพื่อป้องกันการรั่วไหล, การดัดแปลง, การสูญหาย หรือถูกใช้นอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ ให้สอดคล้องกับกฏหมาย, นโยบาย และระเบียบภายในบริษัท

5. การปรับปรุงโครงสร้างภายในอย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้อง ICOMM จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งและปรับปรุงโครงสร้างภายใน รวมทั้งทบทวนนโยบายนี้ โดยการจัดตั้งบุคคลที่รับผิดชอบในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล การปรับปรุงกฎระเบียบภายใน อบรมให้ความรู้สำหรับสมาชิกในคณะกรรมการและพนักงาน และการดำเนินการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เป็นต้น

6. การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในเว็บไซต์

บริษัทอาจใช้ Cookies , Web Beacons และ เทคโนโลยีที่คล้ายกัน ในการบันทึกข้อมูลบนเว็บไซด์ เพื่อเวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของการเยี่ยมชมเว็บไซด์ ซึ่งมิได้ระบุข้อมูลเป็นรายบุคคล และเพื่อปรับปรุงเนื้อหาของผู้ที่ใช้บริการเว็บไซต์ของ ICOMM

คุกกี้ เว็บบีคอน เป็นต้น ถูกนำมาใช้เพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ ฯลฯ เป็นข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อ และเชื่อมโยงกับข้อมูลการระบุตัวตนของลูกค้าที่เป็นสมาชิก เพื่อให้สามารถปรับแต่งการใช้งานได้มากขึ้น ซึ่งการเก็บข้อมูลดังกล่าวสามารถทำได้โดยใช้วิธีการต่อไปนี้

 • 6.1) เมื่อเรียกดูเว็บไซต์ของ ICOMM

  สามารถยกเลิกการใช้ Cookies และ Web beacons ของบริษัทได้ ด้วยการปรับค่าในซอฟท์แวร์ของอินเตอร์เน็ต บราวซิ่ง ( “บราวเซอร์”) เพื่อยกเลิกการใช้ Cookies อย่างไรก็ตามในกรณีเช่นนี้อาจมีข้อจำกัดบางอย่างเกิดขึ้น ที่ทำให้บางฟังก์ชั่นใช้งานไม่ได้ เช่น การปรับค่าตามต้องการ

 • 6.2) เมื่อรับอีเมลจาก ICOMM

  ICOMM อาจใช้เว็บบีคอนในอีเมล HTML เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของเว็บไซต์หรือใช้สำหรับกิจกรรมการขายอื่น ๆ เมื่อคุณอ่านอีเมล HTML ข้อมูลการท่องเว็บเช่นการเปิดอีเมลเปิดตัวอย่างและรูปภาพ / ข้อความที่คลิก ฯลฯ จะถูกบันทึกลงใน ICOMM เป็นข้อมูลที่สามารถระบุบุคคลได้ หากคุณไม่ต้องการบันทึกดังกล่าวโปรดตั้งค่าเพื่อซ่อนอีเมล HTML หรือยกเลิกการรับอีเมล

7. การใช้ Google Analytics

ICOMM ใช้ Google Analytics เพื่อวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ Google Analytics จะรวบรวมข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์โดยใช้คุกกี้และรหัสลูกค้า AMP ที่ไม่ได้ระบุถึงบุคคล การใช้คุกกี้และรหัสลูกค้า AMP จะขึ้นอยู่กับนโยบายส่วนบุคคลและข้อกำหนดในการให้บริการของ Google

คุณสามารถปิดใช้งานคุกกี้และ ID ไคลเอ็นต์ AMP ของ Google Analytics ได้โดยใช้วิธีการที่ Google กำหนด

นโยบายส่วนบุคคล และข้อกำหนด ของ Google

 • https://www.google.com/intl/ja/policies/privacy/partners/(ญี่ปุ่น)
 • https://www.google.com/intl/th/policies/privacy/partners/(ไทย)
 • https://www.google.com/intl/my/policies/privacy/partners/(อังกฤษ)

8. ข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเช่นการเปิดเผยข้อมูล

บุคคลใดก็ตามที่ต้องการเข้าถึง, ปรับเปลื่ยน, หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องติดต่อกับหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัท ผู้ซึ่งได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลนั้น ๆ (ตามรายชื่อผู้ติดต่อที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซด์ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ) บริษัทจะแจ้งกลับต่อผู้ถามตามเวลาอันสมควรตามกรอบของขั้นตอน

อย่างไรก็ตาม ICOMM จะไม่ดำเนินการส่งเอกสาร เช่น ประวัติการทำงาน ประวัติส่วนตัว จากใบสมัครจัดหางาน แม้ว่าจะมีการยอมรับหรือปฏิเสธการตัดสินใจแล้วก็ตาม เกี่ยวกับเอกสารการสมัคร ICOMM จะลบข้อมูลดังกล่าวตามข้อกำหนดการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุโดย ICOMM หลังจากผ่านไประยะเวลาหนึ่ง (แต่ถ้าผู้สมัครใช้บริการเว็บที่ดำเนินการโดย บริษัท อื่นข้อมูลดังกล่าวจะต้องได้รับการจัดการโดยกฎระเบียบของพวกเขา)

9. การใช้บังคับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านตกลงและรับทราบว่า นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้มีผลใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เราเป็นผู้เก็บรวบรวม และท่านตกลงให้เรามีสิทธิในการเก็บ รักษา และนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราได้รวบรวมไว้แล้ว (หากมี) ตลอดจนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราจัดเก็บในปัจจุบัน และที่จะได้จัดเก็บในอนาคต ไปใช้ หรือเปิดเผยแก่บุคคลอื่น ภายในขอบเขตตามที่ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้

กำหนดและบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2018

I-Comm Avenu (Thailand) Co., Ltd.

I-Comm Avenu (Malaysia) Sdn. Bhd.