การแสดงข้อมูล

We offer Google Analytics 4 (GA4) implementation support and reporting support services using Looker Studio. The following is a detailed explanation of each service.
Data Visualization คือกระบวนการแปลงข้อมูลที่มีค่ามากมายเป็นภาพและแผนภูมิเพื่อยืนยันเหตุผลหรือสรุปว่ามีสิ่งใดเกิดขึ้นในข้อมูล