ความสำคัญของ Data Analytics

ในยุคปัจจุบันที่ข้อมูลได้กลายเป็นสินทรัพย์ที่มีค่ายิ่งสำหรับธุรกิจ การวิเคราะห์ข้อมูลจึงมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในฐานะเครื่องมือที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Data Analytics หรือการวิเคราะห์ข้อมูล คือกระบวนการในการนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อค้นหารูปแบบ แนวโน้ม และความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของข้อมูล เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการตัดสินใจ การดำเนินงาน และกลยุทธ์ขององค์กร

 • ช่วยให้เข้าใจปัญหา Data Analytics ช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าใจปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมายได้ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม ทัศนคติ และความต้องการต่างๆ ของกลุ่มเป้าหมาย
 • ระบุโอกาสทางการตลาด Data Analytics ช่วยให้ธุรกิจสามารถระบุโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ ได้ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อ พฤติกรรมการใช้งาน และแนวโน้มของตลาด
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน Data Analytics ช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานต่างๆ เช่น กระบวนการผลิต การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดการทรัพยากรบุคคล โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน ประสิทธิภาพการผลิต และต้นทุน
 • ลดต้นทุน Data Analytics ช่วยให้ธุรกิจสามารถลดต้นทุนต่างๆ เช่น ต้นทุนการผลิต ต้นทุนการดำเนินงาน และต้นทุนด้านการตลาด โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุน ประสิทธิภาพการผลิต และการใช้ทรัพยากร
 • ปรับปรุงการตัดสินใจ Data Analytics ช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับปรุงการตัดสินใจต่างๆ เช่น การตัดสินใจด้านกลยุทธ์ การตัดสินใจด้านการตลาด และการตัดสินใจด้านการเงิน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
 • Data Analytics จึงมีความสำคัญต่อธุรกิจเป็นอย่างมาก เพราะช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าใจปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมาย ระบุโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน ลดต้นทุน และปรับปรุงการตัดสินใจ ส่งผลให้ธุรกิจสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ

แนวโน้มของ Data Analytics ในอนาคตมีดังนี้

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Insightful Data Analysis) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกจะช่วยให้ธุรกิจสามารถมองเห็นภาพรวมและความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของข้อมูล เพื่อนำไปสู่การค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ

การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analysis) การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่จะช่วยให้ธุรกิจสามารถวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณมหาศาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสู่การค้นพบแนวโน้มและโอกาสใหม่ๆ

การวิเคราะห์ข้อมูลแบบอัตโนมัติ (Automated Data Analysis) การวิเคราะห์ข้อมูลแบบอัตโนมัติจะช่วยให้ธุรกิจสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับ Data Analytics และลงทุนในเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูล จะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จและเติบโตได้มากกว่าธุรกิจที่ให้ความสำคัญน้อย

ดังนั้น ธุรกิจจึงควรเริ่มให้ความสำคัญกับ Data Analytics ตั้งแต่วันนี้ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตของธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

สนใจบริการเกี่ยวกับ Data Analysis

ดูรายละเอียดของบริการ Analysis Avenue ได้ที่นี่

Data Collection: The Foundation of Data Analytics

ในยุคข้อมูล (Data Age) ข้อมูลได้กลายเป็นสินทรัพย์ที่มีค่ายิ่งสำหรับองค์กรทุกประเภท การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เป็นกระบวนการในการแปลงข้อมูลดิบให้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้เพื่อปรับปรุงการตัดสินใจทางธุรกิจ ประสิทธิภาพการดำเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ

Data Collection คือขั้นตอนแรกของกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นกระบวนการในการรวบรวมข้อมูลดิบจากแหล่งต่างๆ ข้อมูลดิบเหล่านี้อาจมาจากแหล่งต่างๆ เช่น ฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศ (Information System) แหล่งข้อมูลออนไลน์ แหล่งข้อมูลออฟไลน์ หรือแม้แต่จากแหล่งข้อมูลบุคคล

ความสำคัญของ Data Collection

Data Collection มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล เนื่องจากข้อมูลดิบเป็นรากฐานของข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลดิบที่ดีและมีคุณภาพจะทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลมีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ประเภทของ Data Collection

Data Collection สามารถทำได้หลายวิธี โดยแบ่งออกเป็นประเภทหลักๆ ได้ดังนี้

 • Active Data Collection: เป็นการรวบรวมข้อมูลดิบโดยอาศัยความตั้งใจของมนุษย์ เช่น การสำรวจ การสัมภาษณ์ การจดบันทึก
 • Passive Data Collection: เป็นการรวบรวมข้อมูลดิบโดยอัตโนมัติ เช่น การใช้เซ็นเซอร์ การใช้กล้องวงจรปิด การใช้แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

เครื่องมือและเทคนิค Data Collection

มีเครื่องมือและเทคนิค Data Collection มากมายที่สามารถใช้ในการรวบรวมข้อมูลดิบ เครื่องมือและเทคนิคเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปตามประเภทของข้อมูลที่ต้องการรวบรวมและแหล่งข้อมูล

ตัวอย่าง Data Collection

ตัวอย่างของ Data Collection ได้แก่

 • องค์กรค้าปลีกรวบรวมข้อมูลการขายจากระบบ POS
 • องค์กรการเงินรวบรวมข้อมูลการใช้จ่ายของลูกค้าจากบัตรเครดิตและบัตรเดบิต
 • องค์กรสาธารณสุขรวบรวมข้อมูลสุขภาพของประชาชนจากระบบทะเบียนประวัติผู้ป่วย

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับ Data Collection

เพื่อให้ Data Collection มีประสิทธิภาพและได้ผลลัพธ์ที่ดี ควรปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ดังนี้

 • กำหนดวัตถุประสงค์ของ Data Collection ให้ชัดเจน
 • เลือกประเภทของ Data Collection ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์
 • เลือกใช้เครื่องมือและเทคนิค Data Collection ที่มีประสิทธิภาพ
 • ออกแบบแบบสอบถามหรือเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลให้เหมาะสม
 • ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลดิบ

Data Collection เป็นขั้นตอนที่สำคัญอย่างยิ่งของกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลดิบที่ดีและมีคุณภาพจะทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลมีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้น องค์กรต่างๆ ควรให้ความสำคัญกับ Data Collection เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้อย่างเต็มศักยภาพ

สนใจบริการเกี่ยวกับ Data Collection

ดูรายละเอียดของบริการ Data-OptimaSuite ได้ที่นี่