ความสำคัญของ Data Analytics

ในยุคปัจจุบันที่ข้อมูลได้กลายเป็นสินทรัพย์ที่มีค่ายิ่งสำหรับธุรกิจ การวิเคราะห์ข้อมูลจึงมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในฐานะเครื่องมือที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Data Analytics หรือการวิเคราะห์ข้อมูล คือกระบวนการในการนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อค้นหารูปแบบ แนวโน้ม และความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของข้อมูล เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการตัดสินใจ การดำเนินงาน และกลยุทธ์ขององค์กร

 • ช่วยให้เข้าใจปัญหา Data Analytics ช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าใจปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมายได้ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม ทัศนคติ และความต้องการต่างๆ ของกลุ่มเป้าหมาย
 • ระบุโอกาสทางการตลาด Data Analytics ช่วยให้ธุรกิจสามารถระบุโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ ได้ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อ พฤติกรรมการใช้งาน และแนวโน้มของตลาด
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน Data Analytics ช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานต่างๆ เช่น กระบวนการผลิต การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดการทรัพยากรบุคคล โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน ประสิทธิภาพการผลิต และต้นทุน
 • ลดต้นทุน Data Analytics ช่วยให้ธุรกิจสามารถลดต้นทุนต่างๆ เช่น ต้นทุนการผลิต ต้นทุนการดำเนินงาน และต้นทุนด้านการตลาด โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุน ประสิทธิภาพการผลิต และการใช้ทรัพยากร
 • ปรับปรุงการตัดสินใจ Data Analytics ช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับปรุงการตัดสินใจต่างๆ เช่น การตัดสินใจด้านกลยุทธ์ การตัดสินใจด้านการตลาด และการตัดสินใจด้านการเงิน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
 • Data Analytics จึงมีความสำคัญต่อธุรกิจเป็นอย่างมาก เพราะช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าใจปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมาย ระบุโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน ลดต้นทุน และปรับปรุงการตัดสินใจ ส่งผลให้ธุรกิจสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ

แนวโน้มของ Data Analytics ในอนาคตมีดังนี้

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Insightful Data Analysis) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกจะช่วยให้ธุรกิจสามารถมองเห็นภาพรวมและความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของข้อมูล เพื่อนำไปสู่การค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ

การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analysis) การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่จะช่วยให้ธุรกิจสามารถวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณมหาศาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสู่การค้นพบแนวโน้มและโอกาสใหม่ๆ

การวิเคราะห์ข้อมูลแบบอัตโนมัติ (Automated Data Analysis) การวิเคราะห์ข้อมูลแบบอัตโนมัติจะช่วยให้ธุรกิจสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับ Data Analytics และลงทุนในเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูล จะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จและเติบโตได้มากกว่าธุรกิจที่ให้ความสำคัญน้อย

ดังนั้น ธุรกิจจึงควรเริ่มให้ความสำคัญกับ Data Analytics ตั้งแต่วันนี้ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตของธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

สนใจบริการเกี่ยวกับ Data Analysis

ดูรายละเอียดของบริการ Analysis Avenue ได้ที่นี่

Data Collection: The Foundation of Data Analytics

ในยุคข้อมูล (Data Age) ข้อมูลได้กลายเป็นสินทรัพย์ที่มีค่ายิ่งสำหรับองค์กรทุกประเภท การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เป็นกระบวนการในการแปลงข้อมูลดิบให้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้เพื่อปรับปรุงการตัดสินใจทางธุรกิจ ประสิทธิภาพการดำเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ

Data Collection คือขั้นตอนแรกของกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นกระบวนการในการรวบรวมข้อมูลดิบจากแหล่งต่างๆ ข้อมูลดิบเหล่านี้อาจมาจากแหล่งต่างๆ เช่น ฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศ (Information System) แหล่งข้อมูลออนไลน์ แหล่งข้อมูลออฟไลน์ หรือแม้แต่จากแหล่งข้อมูลบุคคล

ความสำคัญของ Data Collection

Data Collection มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล เนื่องจากข้อมูลดิบเป็นรากฐานของข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลดิบที่ดีและมีคุณภาพจะทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลมีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ประเภทของ Data Collection

Data Collection สามารถทำได้หลายวิธี โดยแบ่งออกเป็นประเภทหลักๆ ได้ดังนี้

 • Active Data Collection: เป็นการรวบรวมข้อมูลดิบโดยอาศัยความตั้งใจของมนุษย์ เช่น การสำรวจ การสัมภาษณ์ การจดบันทึก
 • Passive Data Collection: เป็นการรวบรวมข้อมูลดิบโดยอัตโนมัติ เช่น การใช้เซ็นเซอร์ การใช้กล้องวงจรปิด การใช้แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

เครื่องมือและเทคนิค Data Collection

มีเครื่องมือและเทคนิค Data Collection มากมายที่สามารถใช้ในการรวบรวมข้อมูลดิบ เครื่องมือและเทคนิคเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปตามประเภทของข้อมูลที่ต้องการรวบรวมและแหล่งข้อมูล

ตัวอย่าง Data Collection

ตัวอย่างของ Data Collection ได้แก่

 • องค์กรค้าปลีกรวบรวมข้อมูลการขายจากระบบ POS
 • องค์กรการเงินรวบรวมข้อมูลการใช้จ่ายของลูกค้าจากบัตรเครดิตและบัตรเดบิต
 • องค์กรสาธารณสุขรวบรวมข้อมูลสุขภาพของประชาชนจากระบบทะเบียนประวัติผู้ป่วย

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับ Data Collection

เพื่อให้ Data Collection มีประสิทธิภาพและได้ผลลัพธ์ที่ดี ควรปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ดังนี้

 • กำหนดวัตถุประสงค์ของ Data Collection ให้ชัดเจน
 • เลือกประเภทของ Data Collection ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์
 • เลือกใช้เครื่องมือและเทคนิค Data Collection ที่มีประสิทธิภาพ
 • ออกแบบแบบสอบถามหรือเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลให้เหมาะสม
 • ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลดิบ

Data Collection เป็นขั้นตอนที่สำคัญอย่างยิ่งของกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลดิบที่ดีและมีคุณภาพจะทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลมีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้น องค์กรต่างๆ ควรให้ความสำคัญกับ Data Collection เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้อย่างเต็มศักยภาพ

สนใจบริการเกี่ยวกับ Data Collection

ดูรายละเอียดของบริการ Data-OptimaSuite ได้ที่นี่

การติดตั้ง event tracking ใน GA4

การติดตั้ง event tracking ใน GA4 นั้นจะต้องใช้ Google Tag Manager (GTM) เพื่อสร้าง event และเชื่อมต่อกับ GA4 ได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นขั้นตอนการติดตั้ง event tracking ใน GA4 สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้:

1. สร้าง event ใน Google Tag Manager

เข้าไปที่ Google Tag Manager แล้วสร้าง event โดยกดที่ปุ่ม “New Tag” แล้วเลือกประเภทของ event ที่ต้องการสร้าง เช่น click, form submission, scroll หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสมกับเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชันของคุณ

2. เพิ่ม event tracking code ลงในเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชัน

หลังจากสร้าง event เสร็จแล้ว ให้กดที่ปุ่ม “Save” เพื่อเซฟและเปิดใช้งาน event ใน Google Tag Manager จากนั้นคัดลอก event tracking code ที่ได้จาก Google Tag Manager แล้วนำมาวางในเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชันของคุณ โดยเป็นการเพิ่ม code ในส่วนของ JavaScript ของเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชัน

3. เชื่อมต่อ event tracking code กับ GA4

(ต่อจากข้อ 2) เลือก event ที่ต้องการสร้างเพื่อเชื่อมต่อ แล้วกดปุ่ม “Continue” จากนั้นเลือก “Google Analytics : GA4 Event” แล้วกรอก parameter ต่างๆ ของ event ที่ต้องการสร้าง เช่น event name, event category, event label, event value และอื่นๆ จากนั้นเลือก “Trigger” และเลือก trigger ที่ต้องการใช้งาน เช่น click, form submission, scroll หรืออื่นๆ จากนั้นกดปุ่ม “Save” เพื่อเซฟและเปิดใช้งาน event ใน GA4

4. ตรวจสอบการติดตั้ง event tracking

หลังจากทำการติดตั้ง event tracking ใน GA4 เสร็จแล้ว ให้ทำการตรวจสอบว่า event ที่สร้างไว้สามารถเชื่อมต่อกับ GA4 ได้ถูกต้องหรือไม่ โดยเข้าไปที่ Google Analytics 4 แล้วเลือก “Realtime” แล้วเลือก “Events” จากนั้นดูในส่วนของ “Top events” หรือ “All events” ว่า event ที่สร้างไว้มีการ track หรือไม่ ถ้ามีการ track แสดงว่าการติดตั้ง event tracking ใน GA4 สำเร็จ

โดยสรุปแล้วการติดตั้ง event tracking ใน GA4 จะต้องใช้ Google Tag Manager และมีขั้นตอนที่ค่อนข้างซับซ้อน แต่การติดตั้ง event tracking นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมผู้ใช้งานและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพใน Google Analytics 4

Google Analytics 4 มีประโยชน์อย่างไร?

GA4 หรือ Google Analytics 4 เป็นเครื่องมือวัดและวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่มีความสามารถและประโยชน์มากมาย ดังนี้

วัดและวิเคราะห์ผู้ใช้งาน

ใช้ติดตามการเข้าชมเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันและการใช้งานของผู้ใช้ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายของผู้ใช้ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการตลาดและเพิ่มยอดขาย

วิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้งาน

สามารถติดตามพฤติกรรมของผู้ใช้บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน เช่น การคลิกปุ่ม, การซื้อสินค้า, การสมัครสมาชิก ซึ่งช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้และสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพในการตลาดได้

วิเคราะห์ผลการตลาด

ช่วยวิเคราะห์ผลในทางการตลาดของกิจการ รวมถึงการติดตามและวิเคราะห์การโฆษณาและการตลาดออนไลน์ เพื่อปรับปรุงแผนกการตลาดให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

วิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานและสื่อสังคมออนไลน์

ช่วยวิเคราะห์การใช้งานและการแชร์บนสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อปรับปรุงการตลาดและโฆษณาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

ติดตามและวิเคราะห์การใช้งานทางโทรศัพท์มือถือ

ช่วยติดตามการใช้งานและการทำธุรกรรมบนแอปพลิเคชันที่ใช้งานบนโทรศัพท์มือถือ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการตลาดและการขาย

เชื่อมต่อกับ Google Ads

GA4 สามารถเชื่อมต่อกับ Google Ads เพื่อวิเคราะห์ผลการโฆษณาและการตลาดออนไลน์ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถปรับปรุงกิจกรรมตลาดและโฆษณาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สร้างรายงานและการแจ้งเตือน

GA4 ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างรายงานและการแจ้งเตือนเมื่อมีกิจกรรมที่สำคัญเกิดขึ้นบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน เช่น การเข้าชมหน้าเว็บไซต์หน้าสินค้าที่ถูกลดราคา เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว

สรุปได้ว่า

GA4 เป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับการวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพในการตลาด ซึ่งช่วยให้กิจการสามารถปรับปรุงแผนกการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องต่อกลุ่มเป้าหมายของตนเองได้

เหตุผลที่ควรเลือกใช้ GCP

GCP (Google Cloud Platform) เป็นพื้นที่คลาวด์ที่ให้บริการโซลูชันการคำนวณและการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ โดยมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีความน่าเชื่อถือ นี่คือเหตุผลที่คนหลายๆ ใช้ GCP เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของธุรกิจของพวกเขา

เหตุผลที่ควรใช้ GCP

เทคโนโลยีที่ทันสมัย

GCP มีเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการทำงาน ทำให้ผู้ใช้สามารถพัฒนาแอปพลิเคชันและบริการของพวกเขาได้ด้วยความเร็วและความสะดวก

มีความน่าเชื่อถือ

GCP มีความน่าเชื่อถือสูง เนื่องจากมีเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ และมีการสำรองข้อมูลที่มั่นคง

มีความยืดหยุ่น

GCP มีความยืดหยุ่นในการปรับแต่งตามความต้องการของผู้ใช้ โดยสามารถเลือกใช้บริการและแพลตฟอร์มต่างๆ ตามความต้องการของธุรกิจ

การจัดการและควบคุมงานอย่างมีประสิทธิภาพ

GCP มีเครื่องมือสำหรับการจัดการและควบคุมงานที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น Google Cloud Console, Cloud Shell, Stackdriver ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการและควบคุมงานของพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกสบาย

รองรับภาษาและเทคโนโลยีที่หลากหลาย

GCP รองรับภาษาและเทคโนโลยีต่างๆ อย่างกว้างขวาง รวมถึงภาษา Python, Java, Ruby, Node.js, Go และอื่นๆ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถพัฒนาแอปพลิเคชันของพวกเขาได้อย่างหลากหลาย

ให้บริการที่มีประสิทธิภาพสูง

GCP มีเทคโนโลยีการคำนวณและการจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูง ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

มีค่าใช้จ่ายที่ต่ำ

GCP มีราคาที่เหมาะสมและคุ้มค่าสำหรับการใช้บริการคลาวด์ โดยให้ผู้ใช้เลือกใช้บริการตามความต้องการและปริมาณการใช้งานของพวกเขา

สนใจเกี่ยวกับบริการ GCP : Google Cloud Platform ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

พฤติกรรมการบริโภคผ่านช่องทางออนไลน์ของคนไทยในปี 2023

การเติบโตและการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการบริโภคผ่านช่องทางออนไลน์

ในปี 2023 การใช้งานอินเตอร์เน็ตของประเทศไทยจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในส่วนของการใช้งานผ่านมือถือ ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญที่สุดของการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในประเทศไทยในอนาคต ซึ่งจะส่งผลให้การใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่านมือถือในประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ใช้งานที่มีอายุต่ำกว่า 35 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้งานที่มีความสนใจในการใช้งานอินเตอร์เน็ตบนมือถือมากที่สุด

การใช้งานอินเตอร์เน็ตบนมือถือในประเทศไทยจะเป็นการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบไร้สายและมีความเร็วสูง โดยจะมีการพัฒนาเทคโนโลยี 5G ที่จะช่วยเพิ่มความเร็วในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและเปิดโอกาสให้กับผู้ใช้งานในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบไร้สายได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

การใช้งานอินเตอร์เน็ตในประเทศไทยในปี 2023 ยังมีการเปลี่ยนแปลงในการใช้งานอินเตอร์เน็ตบนคอมพิวเตอร์และโน๊ตบุ๊ค ซึ่งจะเห็นได้ว่าจะลดลงเรื่อยๆ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ใช้งานที่มีอายุมากกว่า 35 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้งานที่มีความสนใจในการใช้งานอินเตอร์เน็ตบนคอมพิวเตอร์และโน๊ตบุ๊คน้อยลง

การใช้งานอินเตอร์เน็ตมีการเปลี่ยนแปลงในการใช้งานบนโทรทัศน์ โดยจะมีการพัฒนาเทคโนโลยี IPTV ซึ่งเป็นการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบไร้สายกับโทรทัศน์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานในการเข้าถึงเนื้อหาบนโทรทัศน์ได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

การเติบโตของธุรกิจออนไลน์

การเติบโตของธุรกิจออนไลน์ในประเทศไทยยังคงเป็นที่น่าสนใจอย่างมาก โดยเฉพาะการซื้อขายสินค้าออนไลน์ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา ภายในปี 2023 นี้ คาดว่าจะมีการเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการใช้เทคโนโลยีในการช้อปปิ้งที่สะดวกสบายมากขึ้น

การซื้อขายสินค้าออนไลน์ในปี 2023 นี้จะมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ซื้อสามารถซื้อขายสินค้าได้อย่างสะดวกสบาย และมีความปลอดภัยในการซื้อขาย ซึ่งจะทำให้ธุรกิจออนไลน์ในประเทศไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ การซื้อขายสินค้าออนไลน์ในปี 2023 นี้ยังคาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในการใช้ช่องทางการชำระเงิน โดยมีการใช้เทคโนโลยีการชำระเงินที่มีความปลอดภัยมากขึ้น เช่นการใช้ระบบ Blockchain ในการชำระเงิน ซึ่งจะทำให้ผู้ซื้อและผู้ขายมีความมั่นใจในการซื้อขายสินค้า

ในส่วนของการขนส่งสินค้า การซื้อขายสินค้าออนไลน์ในปี 2023 นี้ยังคาดว่าจะมีการพัฒนาในการขนส่งสินค้าออนไลน์ โดยมีการใช้เทคโนโลยีในการติดตามการจัดส่งสินค้าอย่างละเอียด และมีการใช้ระบบขนส่งที่มีความปลอดภัยมากขึ้น เพื่อให้ผู้ซื้อได้รับสินค้าที่ต้องการอย่างรวดเร็วและปลอดภัย

ดังนั้น การซื้อขายสินค้าออนไลน์ในปี 2023 นี้จะเป็นการเติบโตอย่างมากในประเทศไทย โดยมีการพัฒนาในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีการให้บริการที่มีคุณภาพเพื่อให้ผู้ซื้อได้รับประสบการณ์การซื้อขายสินค้าออนไลน์ที่ดีที่สุด

GCP คืออะไร???

GCP คืออะไร

GCP ย่อมาจาก Google Cloud Platform เป็นแพลตฟอร์มคลาวด์ (cloud platform) ที่ให้บริการในหลายๆ ด้าน เช่น การเก็บข้อมูลและฐานข้อมูล, การประมวลผลแบบคลาวด์, การพัฒนาและการใช้งานแอปพลิเคชัน, การเชื่อมต่อและการทำงานร่วมกันของบริการต่างๆ และอื่นๆ โดย GCP เป็นส่วนหนึ่งของบริการคลาวด์ระดับโลก (global cloud service) ที่มีการจัดการโดย Google ซึ่งเป็นที่นิยมในการใช้งานโดยหลายๆ องค์กร โดย GCP นั้นสามารถใช้งานได้โดยทั่วไปผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และมีโปรแกรมต่างๆ เช่น Compute Engine, BigQuery, Cloud Storage, Cloud AI Platform เป็นต้น ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถปรับใช้งานได้อย่างยืดหยุ่นและตอบสนองต่อความต้องการของธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น

ใน GCP ยังมีบริการอื่นๆ ที่มีความสำคัญและน่าสนใจอีกมากมาย เช่น

Google Kubernetes Engine (GKE)

เป็นบริการจัดการ Kubernetes ในรูปแบบที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพสูง ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถจัดการและปรับแต่งระบบคลาวด์ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Cloud Functions

เป็นบริการสำหรับสร้างและรันฟังก์ชันแบบ Serverless ที่เรียกใช้งานจากเหตุการณ์หรือการเรียก API ที่มีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพสูง

Cloud SQL

เป็นบริการฐานข้อมูลแบบ Relation ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงและมีความมั่นคงสูง สามารถใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกสบาย

Cloud CDN

เป็นบริการ Content Delivery Network ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลแก่ผู้ใช้งานในทุกภูมิภาคของโลก โดยใช้เทคโนโลยีการกระจายและจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่ต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลถูกส่งมอบได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง

Cloud Run

เป็นบริการสำหรับรันแอปพลิเคชันแบบ Serverless โดยเรียกใช้งานจาก Docker container โดยไม่จำเป็นต้องรู้จักและติดตั้ง Kubernetes

BigQuery

เป็นบริการฐานข้อมูลแบบ Columnar ที่มีประสิทธิภาพสูงและมีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลได้สูง ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถดึงข้อมูลมหาศาลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ และวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง

Cloud Pub/Sub

เป็นบริการแบบเหตุการณ์ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถส่งและรับข้อมูลจากแอปพลิเคชันต่างๆ โดยเป็นแบบแม่แบบ Pub/Sub ที่มีความยืดหยุ่นสูงและมีประสิทธิภาพดี

Cloud Identity and Access Management (IAM)

เป็นบริการที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถจัดการสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลและทรัพยากรต่างๆ ใน GCP ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้การจัดการการเข้าถึงข้อมูลในระบบเป็นไปอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูง

Cloud Machine Learning

เป็นบริการที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างและเทรนโมเดล Machine Learning ได้อย่างง่ายดาย โดยมี API และตัวอย่างโค้ดต่างๆ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจและนำไปใช้

Cloud Storage

เป็นบริการเก็บข้อมูลแบบ Object Storage ที่มีประสิทธิภาพสูงและมีความน่าเชื่อถือ สามารถใช้งานเพื่อเก็บข้อมูลต่างๆ เช่น รูปภาพ วิดีโอ ไฟล์เอกสาร และอื่นๆ

โดยบริการเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเช่าและใช้งานทรัพยากรคอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่างๆ โดยออกแบบเพื่อให้เหมาะสมกับการทำงานและพัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆ โดยทั่วไป GCP นิยมใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน การวิเคราะห์ข้อมูล การเก็บข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูล ซึ่งเป็นเพียงเล็กน้อยจากบริการที่มีอยู่ใน GCP ทั้งหมด

คุกกี้แบนเนอร์คือ? คำถามที่หลายๆ คนสงสัย

วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับคุกกี้แบนเนอร์ หรือที่เรียกกันว่า “Cookie Consent Banner” ซึ่งเราจะได้ยินกันมากในช่วงครึ่งปีหลัง เนื่องมาจากประกาศบังคับใช้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ที่บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา

คุกกี้แบนเนอร์ หรือ Cookie Consent Banner คืออะไร??

คุกกี้ (Cookie) คือ ข้อมูลขนาดเล็กบนเว็บบราวเซอร์ หรือ แอพพลิเคชั่น เพื่อบันทึกข้อมูลของผู้ใช้งาน เช่น อุปกรณ์, ภาษา, ตำแหน่ง หรือพฤติกรรมการใช้งานบนเว็บไซต์

Cookie Consent คือ การขอความยินยอมจากผู้ใช้งาน ในการใช้นำคุกกี้ไปใช้เพื่อจุดประสงค์ต่างๆ เป็นการเคารพสิทธิส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัว ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครอบข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

สรุปแล้ว Cookie Consent Banner ก็คือแบนเนอร์ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์ หรือ แอพพลิเคชั่นต่างๆ เพื่อแจ้งขอความยินยอมในการเก็บข้อมูลคุกกี้ของผู้ที่เข้ามาใช้งาน เพื่อจุดประสงค์ในการนำไปใช้งานต่างๆ

ทำไมทุกเว็บไซต์ต้องมี Cookie Banner??

เนื่องจากเว็บไซต์มักจะมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับนำไปใช้ในจุดประสงค์ต่างๆ ตัวอย่างเช่น

 • Google Analytics เก็บข้อมูลผู้เข้าใจงานเว็บไซต์นำไปวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด
 • การจดจำ LOGIN เพื่อความสะดวกในการใช้งานครั้งต่อๆ ไป
 • การจดจำภาษาของเว็บไซต์ที่เราเข้าใช้งานเป็นประจำ

ซึ่งตัวอย่างข้างต้นเหล่านี้ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน ในฐานะที่เป็นเจ้าของเว็บไซต์ จึงจำเป็นต้องขอความยินยอมจากผู้ใช้ก่อนใช้งานเว็บไซต์ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA : Personal Data Protection Act)
บังคับใช้ในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ในฐานะเจ้าของเว็บไซต์มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์ ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA คือการขอความยินยอมในการนำข้อมูลไปใช้ โดยแจ้งวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บและการนำไปใช้ให้ชัดเจน

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ฉบับเต็ม) คลิกที่นี่

Cookie Banner ที่ถูกต้องควรมีอะไรบ้าง

ปัจจุบันหลายๆ เว็บไซต์มีการติดตั้ง Cookie แล้ว ซึ่งแต่ละเว็บไซต์ก็จะมีความแตกต่างกันออกไป หากต้องการทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย PDPA ก็มีองค์ประกอบหลายๆ อย่าง ดังนี้

 • แจ้งวัตถุประสงค์ในการเก็บคุกกี้และการนำไปใช้
 • มีลิงค์สำหรับคลิกเข้าไปอ่านรายละเอียดนโยบายการนำคุกกี้ไปใช้งาน
 • ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าคุกกี้ได้ พร้อมคำอธิบายและวัตถุประสงค์รายละเอียดในแต่ละส่วน
 • มีความยืดหยุ่นให้ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้ได้ตลอด
 • เจ้าของเว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่นมีการจัดเก็บ Cookie Consent Record

(ข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างองค์ประกอบหลักๆ ที่ควรต้องมี)

Why GA4 setup is more difficult than UA?

Specifications and characteristics of data aggregation methods obtained with GA4

Since the announcement about Google ending support for Universal Analytics, it is required to shift to Google Analytics 4 and more opportunities to learn from the reports. This article will summarize the data aggregation methods that Google Analytics 4 is said to have changed significantly from Universal Analytics.

Introduction

App + Web Properties, which allows tracking across apps and the web, was released as a beta version and is now official as Google Analytics 4 (GA4).

The main reasons raised for GA4 are as follows:

1. To respond to major changes in consumer behavior.
2. to respond to the world’s growing emphasis on privacy

In recent years, with the rapid increase in the number of smartphone users, the medium used by users has expanded from the Web to mobile applications. With the current UA, access analysis for apps is difficult, and there is a problem of not being able to identify users across devices.
GA4 appeared in response to these changing times, and in order to grasp users who use all kinds of devices such as smartphones and apps and go through multiple platforms, it has become necessary to conduct access analysis across analysis of the complex consumption behavior and trends of users who move around websites and apps in all directions. This is because it has become necessary to analyze the complex consumption behavior and trends of users who move across websites, apps, and other platforms.
Therefore, GA4 offers the following advantages over traditional universal analytics.

 • Users who browse the Web on a PC and then purchase from an mobile application can now be recognized as the same customer, even if they are using different devices.
 • Now that we can measure on an event-by-event basis, more events can be measured automatically.
 • BigQuery can be linked for free
 • Enhanced machine learning analysis and insights to predict future behavior

As you can see from the above benefits, UA and GA4 have fundamentally changed the way data is measured: while UA converted data received in hits to session-based data, GA4 now collects it in events as user basis.

Data Type Universal Analytics (UA) Google Analytics 4(GA4)
Page view Measure as page view Measure as events
Events Measure as events Measure as events
E-commerce Measure as E-commerce Measure as events
Custom Dimension Measure as custom dimension Dimension per hit = Measured as an event

Dimension per user = user property

GA4 enables user-oriented analysis, so that after a user visits a website or application, it is possible to understand the behavior of the user up to the point of conversion through repeat visits.

Acquisition: Are the users leading to conversions and revenue?
Conversion: Are users who made conversion actions leading to revenue?
Revenue: What are the behaviors of revenue-generating users on the website and app?
User retention: What are the behaviors of users who continue to use the website?

Before starting analysis with GA4, it is necessary to organize the purpose of the website, the purpose of using the data, and the target figures as a basic premise.

For example, for an e-commerce site, the objective is to sell products and services, and the target figures should include which products were purchased the most, which users made the most purchases, and the monthly purchase amount, etc. For a BtoB site, the objective is to collect user information that can be used by sales and find potential customers. For a BtoB website, the objective is to collect user information that can be used by sales and to discover potential customers, which may include the number of inquiries received, the number of documents downloaded, and the number of e-mail magazine subscriptions.

It is very important to have a purpose for the website, the purpose of using the data, and the target values, so that the values measured by GA4 can be evaluated and improved.

In order to analyze GA4 data, reporting functions in the following 3 aggregation methods can be utilized.

1. Aggregate by GA4 report
・Standard report: Finding out a hypothesis
・Exploration report: Dig deeper into the issue based on the hypothesis

2.Aggregate in GA4x Looker studio
・Direct linkage with GA4: Check KPI and monitoring dimensions and metrics

3. Aggregation with GA4xBigQuery
・Link to BigQuery: Dig deeper into issues on a per-user basis

Here are the specifications and characteristics of each.

1. Aggregate by GA4 report

There are two types of report screens in GA4.
There are “Standard Reports” in a standardized format and “Exploration Reports” that users can create by recombining dimensions and indicators as they wish. The “Custom Report” in the traditional Universal Analytics (hereinafter referred to as UA) functionality becomes the “Exploration Report” in GA4.

Standard Reports

Standard Reports

Standard Report Aggregation Methods

GA4 standard reports are often used to formulate hypotheses to analyze. For example, we have an SEO strategy, but are repeat users looking at certain pages the most? Do users who lead to conversions tend to occur at certain events? We make hypotheses by looking at indicator figures such as the following.

The aggregation method of the standard report has an underlying database table, which displays aggregated data measured by GA4.

About some specifications:

If the result of multiplying the radix of each dimension in the report exceeds the maximum number of rows, “(other)” rows will appear in the Analytics.

※Reference:
https://support.google.com/analytics/answer/13208658?visit_id=638127301129422574-1591277467&rd=1&hl=en

In addition, dimensions with more than 500 unique values per day are considered high base numbers and are more likely to reach the report line limit (50,000 lines) and display “(other)” lines.

This does not only affect reports containing custom dimensions with more than 500 types of data, but all standard reports are affected.

Note that if the maximum number of rows is exceeded, (Other) rows will appear in all standard reports, increasing the likelihood of inaccurate measurements.

Additional reference 1:About radix

The radix is the number of unique values assigned to a dimension.
It is a combination of all dimensions in the property.
Some dimensions have a fixed number of unique values. For example, “device” has 3 (PC, tablet, mobile). On the other hand, a dimension with more than 500 unique values in a day is considered a High-Property Dimension.
In a high-likelihood dimension, the number of rows in the report will increase, increasing the likelihood that the upper limit will be reached. Data that exceeds the limit will be aggregated into “(other)” rows.

Aggregation Methods for Exploration Reports

GA4 exploratory reports are used to verify hypotheses made using standard reports. Unlike standard reports, exploratory reports cannot be created unless you have a clear idea of what you want to analyze, since it is necessary to customize the axis of analysis and indicators by yourself.

・Free-form
Graphs and tables can be created by combining indicators such as the number of accesses, users, and events with dimensions such as country, age, and day of the week.

・Funnel exploration
In this report is it possible for to visualize the percentage of the flow. For example, total number of visitors who made final conversion in the flow of TOP page → Column page → Contact form → Inquiry completed. We are able to find out how many users left the site during the steps or how many users lead to final step.

・Path exploration
It is possible to visualize where a user came from to visit the site, and the sequence of movements through the site and the application.

・Segment overlap
User segments can be compared to see the overlap between indicators.

For example, by looking at how many users satisfy the two segments of “visited from Bangkok” and “visited more than twice”, we can find the best customers.

・User explorer
A list of users can be displayed and detailed individual behavioral data can be viewed.

・Cohort exploration
You can visually see the number of repeat visits by users with common attributes. You can see, for example, “how many times the same user accessed the Web site.

・User lifetime
You can check the Lifetime Value (customer lifetime value), which includes the main referral sources that lead to conversions, the behavior of the first visit, and subsequent actions.

The aggregation method of the exploratory report is to set the items to be displayed in the report from the unprocessed data and refer to the report to be displayed by query.

About some specifications:

GA4 is designed for user privacy and thresholds are easily applied.
Selecting a high radix dimension will not produce an “other” line, but sampling and data thresholds are more likely to be applied.

※Reference:About data sampling https://support.google.com/analytics/answer/2637192
※Reference:[GA4] About data thresholds https://support.google.com/analytics/answer/9383630

Additional reference 1:Differences in data between standard and exploration reports

 

Report type

GA4 Data table

Data that will be shown

Sampling Viewing “(other)”
Standart report Data Tables: Aggregated

Referenced only from aggregated data tables

None

Yes

If the combination of all dimensions in a property exceeds 50,000 rows

Exploration report Data table: Unprocessed (not pre-aggregated)

Include and reference unprocessed data tables

Yes

Free version:10 Million Events

360 (Paid version):Billion Events

None
Additional reference 2:Indication of the presence or absence of data thresholds

In some cases, events measured with thresholds applied may not be displayed in Settings (or Management) > Events. Also, the threshold may be applied even if there is no indication in the indicator that the threshold is applied.

 • How to avoid getting data thresholds
  • Change the reporting identifier to “device-based” and check again
  • Create a report that does not apply thresholds such as “event name by number of events” in the exploration report
  • Increase the time period covered by the report
  • In the “Explore” report, remove dimension related to users
Additional reference 3:Indication of sampling availability

2. Aggregation with GA4xLooker Studio

Looker Studio is a data visualization tool offered free of charge as one tool of the Google Cloud Platform. It allows you to visualize your data using detailed and configurable graphs and tables, easily connects to a variety of data sources, and can be integrated with GA4 to create dashboards of KPIs and metrics to watch and monitor for your marketing targets.

There are two ways to aggregate GA4 data with data visualization tools.
One is to directly “specify GA4 properties” and aggregate the data, and the other is to “link BigQuery”.

1.When aggregating by directly “specifying GA4 properties

<Format of acquisition>
Data is acquired via API when connecting to GA4 from Looker Studio.

<Data to be acquired>
The same data as in the standard report is used for the aggregated data.

*Note
Some dimensions and indicators in the standard report cannot be obtained through the API. In addition, when other rows are displayed in Looker Studio, the values in the other rows are not included in the filter aggregation and correct data cannot be displayed.

Google help:https://developers.google.com/analytics/devguides/reporting/data/v1

Factors such as sampling, data thresholds, and problems with the API itself may make it difficult to determine the cause of whether data is being reflected correctly.

2.When “Linking BigQuery” is used for aggregation

When using “BigQuery integration,” you can handle GA4 raw data for dashboarding, which is more versatile than using aggregated data because raw data can be freely processed.

<Format of acquisition>
Export using the GA4 linkage function.

<Data to be acquired>
RAW data similar to the data used in the search report can be acquired.

*Notes
The data is not exactly the same, as it is only similar to the exploratory report.
Some data will not be output to BigQuery and can only be seen in the exploratory report.
You will need to design and build data tables for BI tools based on your analysis requirements.
*Because referencing with RAW data will increase the amount of data and slow down the operation.

3. Aggregation with GA4xBigQuery

BigQuery is a product offered as part of Google Cloud, Google’s cloud service, and is a data warehouse, BigQuery can process data as large as several TB (1 terabyte = 1,000 GB) or several PB (1 petabyte = 1,024 TB) in seconds or tens of seconds, enabling efficient analysis of a wide variety of data.

The following advantages can be achieved by linking GA4 and BigQuery.

・Analysis that cannot be achieved with GA4’s exploratory reports is possible.

・The ability to combine offline data, CRM data, and other external data for analysis enables the discovery of customer journeys that were previously unseen.

・GA4 can be used for analysis using machine learning functions on Google Cloud Platform.

・Analysis can be performed in conjunction with external BI tools (Tablueau, Power BI, etc.)

Pros Cons Examples of recommended usage scenarios
GA4 report

Standard report

・No need to create default reports as they are displayed in GA4

・No cost

・It is easily affected by sampling and thresholds.

・Difficult to narrow down data

・Difficult to narrow down data
・Insight detailed analysis is not possible

・When using simple indicators to identify general trends

・To use for hypothesizing for analysis

GA4 report
Exploration report
・Easy to generate reports

・No cost

・Difficult to share reports

・Difficult to share reports

・Difficult to get a complete picture of the data

・For individual deep-dive analysis of data

・Trial before analyzing with Looker Studio or BigQuery

・To test hypotheses made using standard reports

GA4 x Looker studio ・Easy to create without engineers or technical IT staffs ・As with the standard report, if the amount of data is too large, it is aggregated into (other).

・Some dimensions and metrics are not available.

・To allow users who are not authorized to view the GA4 report screen to view mainly simple dimension or metrics

・To check KPI and monitoring indicators

GA4xBigQuery ・Easy to obtain data that is difficult and time-consuming to obtain on GA4’s report screen

・Analysis that is not possible with GA4’s exploration reports is possible.

・The analysis can be combined with offline data, CRM data, and other external data, enabling the discovery of customer journeys that were previously invisible.

・GA4 can be used for analysis using machine learning functions on Google Cloud Platform.

・Analysis can be performed in conjunction with external BI tools (Tablueau, Power BI, etc.)

・Costly to build (requires engineers)

・Costly to refer to reports

・When you want to visualize GA4 data precisely

・When you want to dig deeper into issues on a user-by-user basis

・When you want to analyze data integrated with other external data or offline data

GA4 enables cross-device analysis based on users, and there are high expectations that it will enable access analysis that is more in line with actual conditions than UA. It is necessary to utilize reports according to various purposes and usage scenarios.

We offer GA4 implementation support services. Please feel free to contact us.

Google Analytics will stop collecting new hits. Start moving to Google Analytics 4 now

Digital Marketing Situation in Thailand 2022